1025 Thomas Jefferson St NW, #810, Washington, DC 20007